Bonificacions fiscals

 

DESCARREGA EL PDF AMB TOTA LA INFORMACIÓ

bensimmobles

Impost sobre béns immobles

Podeu sol.licitar-los clicant aquí (enllaç a instància genèrica)

Famílies nombroses

Gaudiran d’una bonificació del 25% en la quota de l’IBI les famílies nombroses que ho sol·licitin i reuneixin les condicions següents:

 • Tenir reconeguda la condició de família nombrosa d’acord amb la Llei 25/1974,de 19 de juny, i estar en possessió del títol corresponent vigent.
 • El subjecte passiu de l'IBI ha de ser membre de la família nombrosa.
 • Només s'atorgarà la bonificació per l'habitatge/habitatges que constitueixin la residència habitual del conjunt de la família.
 • La bonificació només opera amb les finques urbanes quin valor cadastral no sigui superior a 80.000 €.
 • Requisits de renda: Que els ingressos de la unitat familiar obtinguts al llarg de l’últim any, no superin la quantitat resultant de multiplicar el salari mínim interprofessional pel nombre de membres de la unitat familiar.
 • Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació mitjançant instància a la qual acompanyaran la documentació següent:
 • Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa vigent.
 • Certificat de convivència.
 • Fotocòpia de la declaració de renda dels membres de la unitat familiar.
 • La sol·licitud s’haurà de formular abans de l’inici del període impositiu que comença el dia 1 de gener, per tant durant el mes de desembre de l’any anterior.

Aquesta bonificació és de caràcter pregat i de vigència anual i per a la seva aplicació cal que els interessats la sol·licitin per escrit cada any.

Habitatges amb plaques d’energia solar

Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els 5 primers anys (a comptar des del següent a aquell en què s’hagi realitzat la instal·lació), aquelles edificacions en què s’instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar, segons les condicions següents:

 • Que les instal·lacions no estiguin imposades per cap normativa o legislació aplicable.
 • Que les instal·lacions estiguin homologades per l’Administració competent.
 • Que s’acrediti la efectiva posada en funcionament el primer any, mitjançant certificat expedit per l’instal·lador.
 • Que es justifiqui, mitjançant el corresponent estudi tècnic, que la instal·lació permet una producció mínima del 80% de la demanda energètica total de l’edificació.

Presentación_Diapositiva_Centro_Escolar_Moderno_Formas_Orgánicas_Naranja_y_Blanco_1.jpg

Impost sobre vehicles

Per a poder gaudir d’alguna de les bonificacions que a continuació es detallen, cal que se sol.liciti la concessió per escrit, acompanyant la documentació acreditativa de les condicions necessàries per a acollir-se a la bonificació que es demani.

Les bonificacions tindran efectes a partir de la data de la concessió, i en tot cas, d’acord amb els imports, durada i condicions que s’estableixin a la resolució de la concessió.

Ho podeu fer clicant aquí (enllaç a instància genèrica).

Vehicles històrics

Els vehicles històrics als quals fa referència l’art.1 del Reglament de Vehicles Històrics aprovat per Reial Decret 1247/1995, de 14 de juliol i aquells que tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys comptats a partir de la data de la seva fabricació, gaudiran d’una bonificació del 100 per cent de la quota de l’impost. Si no es coneix la data de fabricació, es prendrà com a tal la data de la primera matriculació, o, en el seu defecte, la data en què es va deixar de fabricar el corresponent model.

Per a poder gaudir d’aquestes bonificacions, els interessats n’han d’instar la seva concessió indicant el tipus de vehicle, la matrícula i la causa del benefici, acompanyant en el cas de vehicles històrics el certificat de catalogació com a tal, emès per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya i respecte als vehicles amb una antiguitat mínima de 25 anys caldrà acreditar la data de fabricació, acompanyant la targeta d’inspecció tècnica del mateix.

Vehicles amb motor elèctric

Els vehicles amb motor elèctric gaudiran d’una bonificació del 75 per cent de la quota de l’Impost. Per a gaudir d’aquesta bonificació, els interessats han d’acompanyar a l’escrit de sol·licitud, fotocòpia de la documentació tècnica del vehicle.

Vehicles híbrids

Els vehicles híbrids gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota de l’Impost. Per a gaudir d’aquesta bonificació, els interessats han d’acompanyar a l’escrit de sol·licitud, fotocòpia de la documentació tècnica del vehicle.


 

Presentación_Diapositiva_Centro_Escolar_Moderno_Formas_Orgánicas_Naranja_y_Blanco_2.jpg

Impost sobre construccions, instal.lacions i obres

Construccions que són d’especial interès o utilitat municipal

Gaudiran d’una bonificació de fins el 95 per cent sobre la quota totes aquelles construccions, instal·lacions i obres, amb independència de caràcter públic o privat del subjecte passiu, que siguin declarades d’especial interès o utilitat  municipal per concórrer circumstàncies  socials , culturals  i històriques artístiques que justifiquin tal declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels  seus membres. Reglamentàriament es fixaran les circumstàncies i altres aspectes materials i formals que hauran de reunir les construccions, instal·lacions i obres que les faci creditores d’aquesta declaració. Es deduirà de la quota íntegra o bonificada  de l’impost, l’impost satisfet o que hagi de satisfer-se pel subjecte passiu en concepte de taxa per l’atorgament de la llicència urbanística. Aquesta deducció queda condicionada a l’aprovació dels nous mòduls de valoració d’execució d’obres.

Obres per a instal·lació de plaques solars

Gaudiran d’una bonificació de fins el 50 per cent sobre la quota totes aquelles construccions, instal·lacions i obres, amb independència de caràcter públic o privat del subjecte passiu, que tinguin com a objectiu la millora de l’eficiència energètica o bé millores d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.


 

Presentación_Diapositiva_Centro_Escolar_Moderno_Formas_Orgánicas_Naranja_y_Blanco_3.jpg

Taxa per a la prestació del servei de recollida i tractament d’escombraries i residus

Les esmentades establertes per a aquesta taxa seran bonificades, prèvia sol·licitud del subjecte passiu i un cop els serveis municipals hauran acreditat el compliment dels requisits en les casos que s’esmenten a continuació.

Podeu sol·licitar la bonificació aquí: https://seu-e.cat/ca/web/llambilles/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/13856963?p_auth=Z4KjDlVS

Tingueu present que tots els beneficis que s’atorguin, a excepció d’aquells que es refereixen als contribuent sque viuen sols amb ingressos inferiors al SMI i als habitatges no ocupats, quedaran automàticament prorrogats per als exercicis següents.

La persona beneficiària de la bonificació tindrà l’obligació de comunicar qualsevol canvi o incidència en la seva situació econòmica o de convivència que pugui alterar les condicions que van motivar la concessió de la bonificació. No serà d’aplicació la pròrroga automàtica per als beneficis concedits en relació a l’apartats “e” (compromís cívic ciutadà) quan de les visites d'inspecció que efectuïn els tècnics municipals o l’autoritat supramunicipal corresponent, i un cop atorgat el termini d’esmena, es constati que la prestació no es porta a terme per part de l’interessat, o bé que no es realitza correctament. En aquest cas, l’interessat no podrà optar de nou al benefici fins que no hagi transcorregut l'exercici en curs on s’ha detectat la mancança i l’ immediatament següent, essent necessari que se signi de nou el compromís cívic ciutadà abans del 31 de desembre de l’any en què finalitzi el període de penalització esmentat.

Contribuents que viuen sols i amb ingressos inferiors al SMI

Gaudiran d’una bonificació del 55% en la tarifa d’habitatge aquells contribuents que visquin sols i tinguin uns ingressos inferiors al salari mínim interprofessional (SMI) fixat per a l’exercici de meritació de la taxa.

Jubilats o pensionistes

Gaudiran d’una bonificació del 55% de la quota tributària els interessats que acreditin el següent:

 • Estar empadronats en el municipi en la data que s’acredita la taxa (1 de gener).
 • Tenir la condició de jubilat o pensionista.
 • No posseir altre habitatge en propietat fora del que esdevé la unitat tributària que genera la taxa.
 • Que l’habitatge que motiva el pagament de la taxa estigui ocupat per l’interessat, ja sigui sol o amb un cònjuge que compleixi els extrems anteriors (1 a 3), amb exclusió de qualsevol altra persona.

Cònjuges de jubilats i pensionistes

Gaudiran d’una bonificació del 30% de la quota tributària els interessats que acreditin els extrems establerts 1 a 3 de l’apartat “b” anterior i que convisquin amb un cònjuge que no tingui la condició de jubilat o pensionista i no hagi complert  els 65 anys d’edat.

Habitatges no ocupats

Gaudiran d’una bonificació del 40 % els habitatges que no estiguin ocupats. La sol.licitud de bonificació es presentarà dins el primer mes de l’any següent a aquell que constitueix l’objecte tributari.

Habitatges els titulars dels quals han signat el Compromís Cívic Ciutadà a favor de la recollida selectiva

Gaudiran d'una bonificació del 35%, aquells habitatges o indústries, els titulars del rebut d'escombraries dels quals hagin signat el Compromís Cívic Ciutadà a favor de la recollida selectiva i per a la reducció del rebuig, sempre que en les visites d'inspecció que efectuïn els tècnics municipals, o autoritat comarcal corresponent, es constati la correcta separació dels residus d'acord amb el que estableix la campanya del Compromís Cívic Ciutadà. 

En aquells casos en els que es comprovi que no es realitza prou correctament la separació dels residus, s’atorgarà un termini de 10 dies per esmenar els defectes, finalitzat el qual es procedirà de nou a fer una altra inspecció. En cas de no corregir-se les mancances observades, es perdrà la bonificació corresponent, i no s'hi podrà optar de nou fins passat l'exercici en curs i el següent. En aquells casos en què clarament s'observi que s'ha fet una declaració jurada falsa, i que no es participa en la recollida selectiva, es preveu la imposició d'una multa de 100 euros.

El Compromís Cívic Ciutadà s’haurà de signar abans del dia 31 de desembre de l’any en curs, per tal de poder gaudir de la bonificació en la taxa durant l'any fiscal següent.

 • La declaració de bonificació serà acordada per la Junta de Govern Local prèvia sol.licitud dels interessats durant els dos primers mesos de l’any. A aquestes efectes caldrà presentar la documentació següent, que acompanyarà la sol.licitud de bonificació:
  • Certificat d’empadronament i de convivència.
  • Per als casos contemplats en l’apartat “a)” (nivell de renda i ocupació d’habitatge amb una única persona), caldrà presentar a més declaració de la renda o, en cas que la persona no estigui obligada a declarar, certificat d’ingressos anuals o document acreditatiu equivalent.
  • Per als casos contemplats en l’apartat “b)” (condició de jubilat o pensionista) i “c)” (cònjuges de persones amb condició de jubilat o pensionista), caldrà presentar a més justificant acreditatiu de la pensió o jubilació i declaració jurada que no s’és posseïdor de cap altra habitatge en propietat que aquell que constitueix la unitat tributària que genera la taxa.
  • Per als supòsits contemplats en l’apartat d) (habitatges no ocupats):
 • Rebuts del servei municipal d’aigua on es constati que no hi ha hagut consum durant el període tributari.
 • En el cas que l’habitatge no estigui connectat al servei municipal d’aigua potable, caldrà presentar rebuts del servei d’energia elèctrica, per a tot el període tributari de referència, a efectes de comprovació que no ha existit consum.
 • Certificat d’empadronament negatiu que acrediti que no existeix cap habitant empadronat en l’habitatge corresponent durant tot el període tributari de referència.

Formulari Compromís Cívic per la Recollida Selectiva

Formulari d’adhesió al compromís cívic ciutadà a favor de la recollida i per la reducció del rebuig a Llambilles.

Podeu descarregar el formulari aquí.

 

 

Taxes municipals

Presentación_Diapositiva_Centro_Escolar_Moderno_Formas_Orgánicas_Naranja_y_Blanco_4.jpg

 

Agrupacions, associacions i entitats sense ànim de lucre no domiciliades al municipi

En el cas que l’interessat sigui una agrupació, associació o entitat sense  ànim de lucre, l’import establert es bonificarà en un 50%.

Agrupacions, associacions i entitats sense ànim de lucre domiciliades al municipi i administracions públiques

En el cas que l’interessat sigui una administració pública o una agrupació/associació/entitat sense ànim de lucre amb seu social domiciliada al municipi de Llambilles, estaran EXEMPTS de pagament.

Altres situacions per raó de situació econòmica, foment o durada de l’activitat

L’òrgan municipal competent podrà atorgar bonificacions de fins el 90 per cent de l'import que hagin de satisfer segons la tarifa establerta, per raó de la seva situació econòmica, per incentivar el foment de diverses activitats o atenent a la durada de les activitats que es vulgui realitzar. Les agrupacions/associacions/entitats sense ànim de lucre amb seu social domiciliada a Llambilles restaran exemptes del seu pagament.


 

Preus públics municipals

 

Presentación_Diapositiva_Centro_Escolar_Moderno_Formas_Orgánicas_Naranja_y_Blanco_5.jpg

Agrupacions, associacions i entitats sense ànim de lucre domiciliades al municipi

Les associacions del municipi sense ànim de lucre i els promotors de les activitats enquadrades en el programa municipal “Dit i Fet” tindran una bonificació del 100% de la quota del preu públic que s’hi regula, sempre que ho autoritzi l’òrgan municipal competent.

Les associacions del municipi sense ànim de lucre estaran exemptes de presentar l’aval que garanteix la neteja del local un cop finalitzada l’activitat que estableix l’epígraf 3r de l’Annex.

Altres situacions per raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic

L’òrgan municipal competent podrà atorgar bonificacions referides a la resta de persones o col·lectius no contemplades en l’epígraf anterior de fins al 90 per cent de l'import que hagin de satisfer segons la tarifa establerta, per raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic.

Ciutadans empadronats al municipi de Cassà de la Selva

Mentre sigui vigent el conveni de col.laboració administrativa per a l’aplicació de tarifes fiscals signat entre l’Ajuntament de Llambilles i l’ajuntament de Cassà de la Selva , s’aplicarà a les persones empadronades en aquests municipi que sol.licitin els serveis culturals que aquí es ressenyen l’import dels preus que en aquesta ordenança són d’aplicació a les persones empadronades al municipi de Llambilles.

Casal d’estiu

S’estableixen tarifes especials per als infants empadronats a Llambilles

Pavelló esportiu

El seu ús serà gratuït per a les entitats i associacions locals sense afany de lucre.

La gratuïtat establerta per a entitats i associacions locals sense afany de lucre, en qualsevol dels apartats precedents, només s’estendrà a un màxim de 10 hores d’ocupació anual. A partir de l’onzena hora d’ocupació només es tindrà dret a la gratuïtat en els supòsits següents:

 • Quan es tracti d’actes i/o activitats oberts a tota la ciutadania de Llambilles.
 • Quan es tracti d’actes festius municipals inclosos en el calendari oficial de festes del municipi.
 • Quan es tracti d’actes amb finalitats solidàries.
 • Quan es tracti d’actes totalment gratuïts per a les persones que hi participen.

En el cas de no seguir gaudint de gratuïtat, l’hora onzena i les següents tributaran al preu que figura en l’apartat “altres entitats i associacions no locals sense afany de lucre” de la respectiva ordenança fiscal.

Altres locals, edificis i espais municipal

Els locals on s’efectuï la cerimònia de casament de ciutadans empadronats a Llambilles no generaran cap preu públic.

Ajuntament de Llambilles

Web oficial de l'Ajuntament de Llambilles


Plaça de la Vila, 1
17243 Llambilles (Girona)


Telèfon: 972 469 301
Fax: 972 468 170
ajuntament@llambilles.cat | P1709700G


Avís Legal | Política de Privacitat | Política de Cookies

logo diputacio