Ús obligatori de mascareta a partir del 21 de maig

A partir de demà seran obligatòries les mascaretes en espais a l’aire lliure i espais tancats d’ús públic.

El BOE ha publicat que a partir de demà és obligatori dur mascareta a la via pública, tant en espais a l’aire lliure com en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de 2m.

L’ús de mascareta serà obligatori per persones de 6 anys o més, i recomanable per criatures entre 3 i 5 anys.

No caldrà en aquelles persones amb dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús o que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat o pel desenvolupament d’activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d’aquestes, resulti incompatible l’ús de la màscara. O en el cas de força major o situació de necessitat.

Podeu consultar el BOE en el següent enllaç:
Enllaç BOE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5142

Per una bona col·locació de la mascareta ús deixem un enllaç amb una infografía de com utilitzar-les correctament. [CLIQUEU AQUÍ]