Ajuts socials per a persones amb dependència del municipi de Llambilles

L’Ajuntament de Llambilles ha aprovat la convocatòria per a la concessió d’ajuts socials municipals destinats a persones que tinguin reconeguda la situació de dependència.

 

Destinataris:

  • Persones físiques empadronades al municipi de Llambilles almenys durant quatre anys anteriors a al data de sol·licitud, sigui el beneficiari o el familiar directe de primer grau que té cura de la persona depenent.
  • Que els ingressos de la unitat familiar obtinguts durant l’any no superin la quantitat de 60.000 euros. Conformen unitat familiar tots els membres que figuren empadronats al mateix domicili que el beneficiari.
  • Que a més tinguin reconegut el nivell de Gran Dependència, Dependència Severa o Dependència Moderada, segons barems de valoració de graus i nivells (BVD).

 

 

Quantia

Màxim 3.000 euros a l’any per beneficiari.

Termini per fer la sol·licitud

Fins al 4 de desembre de 2020 (inclòs).

 

Documents que cal adjuntar a la sol·licitud:

  • DNI
  • Certificat d’empadronament i convivència de tots els membres de la unitat familiar
  • Resolució que acrediti la representació legal (si escau).
  • Dades econòmiques del beneficiari (declaració IRPF o equivalent) i de tots els membres de la unitat familiar
  • Declaració jurada que no es perceben altres ingressos que els declarats
  • Detall de les necessitats a satisfer per a les quals es demana l’ajut i el seu cost
  • Document de reconeixement o valoració del nivell de dependència.

Més informació

Poseu-vos en contacte amb les oficines municipals.

 

Descarragueu el PDF AQUÍ