Ordenances Fiscals i Quadres Tarifes

Ordenances Fiscals

2018

Ordenances fiscals pdf

2017

Ordenances fiscals pdf

2016

Ordenances fiscals pdf

2015

Ordenança fiscal núm 11 – Preus públics municipals – modificació parcial 2015 pdf

Ordenança fiscal núm 12 – Aprofitament domini públic  – text vigent 2015 pdf

2014

Ordenança fiscal núm 1 – IBI –  – text refós any 2014 pdf

Ordenança fiscal núm 2 – IAE  – text refós any 2014 pdf

Ordenança fiscal núm 3 -IVTM – Vehicles –  – text refós any 2014 pdf

Ordenança fiscal núm 3 -IVTM – Vehicles – modificació parcial 2015 pdf

Ordenança fiscal núm 4 – IVTNU – pluvalues –  – text refós any 2014 pdf

Ordenança fiscal núm 5 – ICIO – obres  – text refós any 2014 pdf

Ordenança fiscal núm 6 – Taxa recollida escombraries  – text refós any 2014 pdf

Ordenança fiscal núm 7 – Taxa serveis urbanístics  – text refós any 2014 pdf

Ordenança fiscal núm 7 – Taxa serveis urbanístics  – modificació parcial 2015 pdf

Ordenança fiscal núm 8 – Taxa activitats i obertura establiments  – text refós any 2014 pdf

Ordenança fiscal núm 9 – Taxa activitats juridicoadministratives i prestació serveis  – text refós any 2014 pdf

Ordenança fiscal núm 9 – Taxa activitats juridicoadministratives i prestació serveis  – modificació parcial 2015 pdf

Ordenança fiscal núm 10 – Contribucions especials – text refós any 2014 pdf

Ordenança fiscal núm 11 – Preus públics municipals – text refós any 2014 pdf

Quadres resum de Tarifes

2016

Resum general quadre de tarifes 2016 pdf

Preus públics pdf

Taxa serveis urbanístics pdf

Taxa prestació serveis municipals pdf

Taxa escombraries pdf

Taxa activitats i obertura establiments pdf

Preu públic St. Cristòfol del Bosc, Ajuntament i Estació pdf

Preu públic local sociocultural pdf

Plusvàlues IVTNU pdf

Detall obres ICIO pdf

Detall IBI pdf

Detall IAE pdf

2015

Resum General pdf

Detall impostos _IBI, IAE, vehicles, plusvalues, ICIO pdf

Detall preus públics (cursos, casal, locals, aigua potable, clavegueram, ocupació via pública) pdf

Detall taxes (escombraries, serveis urbanístics, activitats, prestació de serveis) pdf