Alcaldia

Josep Mª Vidal
Alcalde

Josep M VidalNascut a Llambilles l’any 1964.  Enginyer tècnic industrial i empresari de professió

Carteres: Governació i Coordinació Municipal, Economia i Hisenda, Serveis Públics, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana

E-mail: alcaldia@llambilles.cat, Telf.:  972 469301; Mobil: 659 214896

Horaris de visita:  dimarts i dijous de 16h a 20h. Imprescindible concertar entrevista abans

Competències de l'Alcalde

 • – Representar l’ajuntament.
 • – Dirigir el Govern i l’Administració Municipals.
 • – Convocar i presidir les sessions del ple, de la Comissió de Govern i de qualsevol altre òrgan municipal.
 • – Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • – Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • – Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 • – Autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la seva competència, ordenar pagaments i retre comptes.
 • – Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació.
 • – Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
 • – Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.
 • – Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
 • – Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.
 • – Contractar obres i serveis, sempre que llur quantia no excedeixi el cinc per cent dels recursos ordinaris del seu pressupost ni el cinquanta per cent del límit general aplicable a la contractació directa, d’acord amb el procediment legal establert.
 • – Concedir llicències, quan així ho disposin les ordenances.
 • – Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.
 • – Nomenar els tinents d’alcalde.

Decrets d'Alcaldia

2015

Decrets del 1 de setembre a 17 de Novembre del 2015 pdf

24-09-15 Decrets d’Alcaldia -Ple reduit pdf

25-06-15 Decret d’Alcaldia- Ple reduit pdf

05-03-15 Decrets Ple reduit pdf

Agenda Institucional