Ple

Components del Ple

CONVERGÈNCIA I UNIÓ:

Sr. Josep M. Vidal i Vidal

Sr. Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz

Sra. Dolors Lloveras Sitjas

Sr. Àngel Vidal i Jordà

Sr. Albert Serra Pagès

TOTS PER LLAMBILLES – ESQUERRA – AM:

Sr. Lluís Bosch i Planella

Sr. Daniel Comas i Matas

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Convocatòries de Plens

 • 13/09/2016 Convocatòria ple ordinari pdf
 • 16/06/2016 Convocatòria ple ordinari pdf

2015

 • 17/12/2015 Convocatòria ple ordinari pdf
 • 24/11/2015 Convocatòria ple extraordinari pdf
 • 12/11/2015 Convocatòria ple extraordinari pdf
 • 24/09/2015 Convocatòria ple ordinari pdf
 • 01/09/2015 Convocatòria ple extraordinari pdf
 • 25/06/2015 Convocatòria ple ordinari pdf
 • 13/06/2015 Convocatòria ple extraordinari pdf
 • 28/05/2015 Convocatòria ple extraordinari pdf
 • 21/05/2015 Convocatòria ple extraordinari pdf
 • 25/04/2015 Convocatòria ple extraordinari pdf
 • 05/03/2015 Convocatòria ple ordinari pdf

Plens Ordinaris

 • PRIMER TRIMESTRE: Dimarts,  1 de març de 2016
 • SEGON TRIMESTRE:  Dimarts , 7 de juny de 2016
 • TERCER TRIMESTRE: Dimarts, 13 de setembre de 2016
 • QUART TRIMESTRE: Dimarts, 13 de desembre de 2016

Actes Plenaris:  seu-e