Pressupost Anual

Documents d'aprovació

Edicte d’aprovació de la relació de llocs de treball 2015 pdf

Edicte aprovació definitiva del pressupost Municipal per l’exercici 2015 pdf

Pressupost d'ingressos

Classificació econòmica pdf

Resum per capítols pdf

Pressupost de despeses

Classificació econòmica pdf

Grup de programes pdf

Resum per àrea de despesa pdf

Resum per capítols pdf